Privacybeleid

Privacyverklaring Praktijk Anma, Drachten
Update mei 2018

Praktijk Anma  verwerkt persoonsgegevens en ik wil u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geef ik u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Praktijk Anma.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet heeft als doel om de privacy en persoonsgegevens van burgers te beschermen. Op grond van deze wet heeft een instantie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Indien u cliënt wordt van Praktijk Anma of om een andere reden persoonsgegevens aan Praktijk Anma verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Dit zal van toepassing zijn op elke geautomatiseerd en niet-geautomatiseerde verwerking van cliëntgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Willy Boomsma, functionaris gegevensbescherming van Praktijk Anma, gevestigd aan de Splitting 7, 9202 LC in Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De praktijk is bereikbaar via info@willyboomsma.nl of telefoonnummer 06-37314807.

Persoonsgegevens die ik verwerk.
Praktijk Anma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens per correspondentie, telefonisch, middels intakeformulier of mondeling zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de praktijk verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens en telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekeraar en klantnummer verzekeraar
 • Gegevens gezondheid(geschiedenis)
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
  Gegevens door websitegebruik:
 • Locatiegegevens
 • Uw geanonimiseerd IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@willyboomsma.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom deze gegevens nodig zijn.
Praktijk Anma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt om de voortgang van de behandelingen te monitoren.
 • Het opmaken van de factuur of zorgnota en het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief indien u zich daarvoor heeft ingeschreven.
 • Om telefonisch, per post of digitaal contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Persoonsgegevens om te verwerken als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens nodig voor mijn belastingaangifte.
 • Praktijk Anma analyseert uw gedrag op de website om daarmee mijn website te verbeteren.

Hoe lang gegevens bewaard worden.
Praktijk Anma zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Medische gegevens worden voor de wettelijke duur van vijftien jaren bewaard.
 • Daarnaast sla ik voor mijn boekhouding papieren kopieën van de facturen op. Deze zullen na de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd worden.
 • Zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief: Voor- en achternaam, e-mailadres. Bij uitschrijving voor de nieuwsbrief zullen deze gegevens verwijderd worden.

Beveiliging
Praktijk Anma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende maatregelen zijn getroffen om zeker te stellen dat uw gegevens zorgvuldig worden behandeld:

 • Ik, Willy Boomsma, ben gehouden aan geheimhoudingsplicht en heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Deze bestanden zijn veilig gesteld in een archiefkast met slot. Uw gegevens worden alleen gedeeld met behandelaren buiten Praktijk Anma (zoals de huisarts of waarnemend collega in het geval van ziekte of mijn afwezigheid) als u mij daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Gegevensverwerkers
  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Praktijk Anma gebruik van diensten van derden. Met bedrijven die uw NAW- en betalingsgegevens verwerken in mijn opdracht, bijvoorbeeld accountant en online boekhoudprogramma Moneymonk, heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
  Hier vind u deze partijen, onze eventuele verwerkersovereenkomsten en informatie over hoe zij met privacy omgaan:
 • TransIP (webhosting) – verwerkersovereenkomst
 • MoneyMonk (online boekhouding) – verwerkersovereenkomst
 • Google Analytics, Adsense en Adwords – Privacy Policy
 • WordPress – Privacy Policy
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur daarvoor een gespecificeerd verzoek naar info@willyboomsma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt zij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk Anma zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.

De cliënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens. De praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de cliënt en de praktijk kan hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

In kaart brengen websitebezoek.
Praktijk Anma houdt algemene gegevens van websitebezoekers bij in de vorm van functionele en analytische cookies om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van de website. Hiermee kan ik mijn dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smart Phone.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hiervoor deze toelichting.

Wijzigingen
Praktijk Anma houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Website Praktijk Anma www.willyboomsma.nl
Functionaris gegevensbescherming Willy Boomsma
Mail: info@willyboomsma.nl
Postadres: Splitting 7, 9202 LC Drachten
Telefoonnummer: 06-37314807
Inschrijvingsnummer Kamers van Koophandel 01159189